Parafia Stawiski

Avatar główny

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Usługa wsparcia – psycholog / psychoterapeuta"

Dotyczy: Projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w Gminie Stawiski”, nr POWR.02.08.00-00-0071/20, współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Ogłoszenie

Numer: 2021-26722-82068
Id: 82068

Powstaje w kontekście projektu
POWR.02.08.00-00-0071/20 - Centrum Usług Społecznych w Gminie Stawiski

Tytuł
Centrum Usług Społecznych w Gminie Stawiski

Warunki zmiany umowy
Opisane w Zapytaniu oraz we wzorze umowy

Załączniki
Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2021-12-01

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Załącznik Nr 1 do Zapytania
 3. Załącznik Nr 2 do Zapytania
 4. Załącznik Nr 3 do Zapytania
 5. Załącznik Nr 4 do Zapytania

Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE

Data opublikowania ogłoszenia
2021-12-01

Data ostatniej zmiany
2021-12-01

Termin składania ofert
2021-12-09 13:00:00

Planowany termin podpisania umowy
2021-12

Dane adresowe ogłoszeniodawcy
Gmina Stawiski
Plac Wolności 13/15
18-520 Stawiski
NIP: 2910224677

Osoby do kontaktu
Iwona Niedźwiedzka
tel.: 86 278 52 21
e-mail: iwona.niedzwiedzka@stawiski.pl

Części zamówienia
Część: 1

Tytuł części 1
Usługa wsparcia – psycholog/psychoterapeuta

Czy dopuszczalne oferty wariantowe
NIE

Przedmioty zamówienia do części 1
Typ
Usługa

Podkategoria
Usługi inne

Opis
Celem zamówienia jest wyłonienie usługodawcy zamówienia, który będzie świadczył usługę indywidualnego poradnictwa w zakresie psychologii/psychoterapii dla mieszkańców Gminy Stawiski w ilości 50 godzin/miesięcznie. Zakres zadań wykonywanych w ramach usługi w okresie od
dnia 10 grudnia 2021 roku do dnia 30 listopada 2022 roku w ilości 50 godzin/miesięcznie. Przedmiotem zamówienia jest udzielanie indywidualnej diagnostyki, profilaktyki, poradnictwa i pomocy psychologicznej/ psychoterapeutycznej.

Kody CPV
85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne
85140000-2 Różne usługi w dziedzinie zdrowia

Miejsca realizacji

adres

Kraj: Polska

Województwo: podlaskie

Powiat: kolneński

Gmina: Stawiski

Miejscowość: Stawiski

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis
- posiada uprawnienia zawodowe psychologa lub psychoterapeuty,

Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis
- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis
- przedmiot zamówienia wykonają osobiście albo w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, załączą dokumenty potwierdzające zdolność do wykonania przedmiotu zamówienia przez osoby skierowane do realizacji zamówienia wraz z podpisanym przez nich oświadczeniem w którym wyrażają zgodę na realizację zamówienia w momencie wyboru oferty oraz potwierdzeniem gotowości do realizacji zamówienia w wymiarze i zasadach wykazanych w ofercie

Typ
Wiedza i doświadczenie

Opis
- posiada co najmniej 6-miesięcznie doświadczenie w świadczeniu indywidualnych konsultacji psychologicznych lub psychoterapeutycznych;

Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis
- formularz ofertowy
- wykaz osób zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do Zapytania
- kserokopia dokumentów potwierdzających kwalifikacje oraz doświadczenie + CV,
- oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych – zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do Zapytania,
- w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, dokumenty potwierdzające zdolność do wykonania przedmiotu zamówienia przez osoby skierowane do realizacji zamówienia wraz z podpisanym przez nich oświadczeniem, w którym wyrażają zgodę na realizację zamówienia w momencie wyboru oferty oraz potwierdzeniem gotowości do realizacji zamówienia w wymiarze i zasadach wykazanych w ofercie.

Typ
Dodatkowe warunki udziału

Opis
Z postępowania wykluczeni są Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo lub którzy nie spełnili warunku udziału.

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?
TAK

Opis
Cena brutto oferty

Czy kryterium cenowe?
NIE

Opis
Czas reakcji na zgłoszenie

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem
-> 2021-12-01 - data opublikowania
|
|
|
-> 2021-12-09 13:00:00 - termin składania ofert
|
-> 2021-12 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia
Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.

Załączniki

 1. Zapytanie Ofertowe
 2. Załącznik Nr 1 do Zapytania
 3. Załącznik Nr 2 do Zapytania
 4. Załącznik Nr 3 do Zapytania
 5. Załącznik Nr 4 do Zapytania
 6. Usługa wsparcia – psycholog_psychoterapeuta - ogłoszenie
2021-12-01 19:44 Opublikował: Jarosław Laskowski

Copyright © 2009-2021 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.