Parafia Stawiski

Avatar główny

Ogłoszenie o naborze Grantobiorców na realizację instalacji solarnych

Burmistrz Stawisk ogłasza nabór Grantobiorców
na realizację projektu „Energia słoneczna w Gminie Stawiski”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

 Wysokość dofinansowania:

Wysokość grantu dla Grantobiorcy na realizację przedmiotowych przedsięwzięć, nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych Inwestycji.

Maksymalne koszty kwalifikowalne:

a) Instalacja fotowoltaiczna:

 • o mocy do 5kW - maksymalnie 7 000,00 zł za 1 kW

b) Instalacja kolektorów słonecznych:

 • dostosowana do potrzeb 1-3 osób - maksymalnie 18 000,00 zł.
 • dostosowana do potrzeb 4-5 osób - maksymalnie 21 000,00 zł.
 • dostosowana do potrzeb 6 i więcej osób - maksymalnie 25 000,00 zł

Przeznaczenie grantów:

Granty udzielane będą na zakup i montaż mikroinstalacji OZE w budynkach mieszkalnych znajdujących się na terenie Gminy Stawiski w postaci instalacji fotowoltaicznej (panele fotowoltaiczne) przeznaczonej do produkcji energii elektrycznej lub/i kolektorów słonecznych przeznaczonych do podgrzania wody użytkowej.

Ponadto:

 • Energia elektryczna lub energia cieplna wytworzona w mikroinstalacjach OZE zainstalowanych w ramach Projektu musi być używana wyłącznie na własne potrzeby gospodarstw domowych i nie może być wykorzystywana do prowadzenia działalności rolniczej oraz działalności gospodarczej.
 • Moc instalacji fotowoltaicznej/ kolektorów słonecznych powinna być dostosowana do rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną/ cieplną Grantobiorcy.
 • Instalacja fotowoltaiczna powinna być tak dobrana, aby całkowita ilość energii elektrycznej wyprodukowanej i odprowadzonej do sieci energetycznej przez instalację objętą grantem w rocznym okresie rozliczeniowym nie przekroczyła 120% całkowitej ilości energii elektrycznej pobranej z sieci energetycznej przez Grantobiorcę, w tym samym okresie rozliczeniowym.
 • Instalacja obowiązkowo musi być wyposażona w licznik ciepła montowany w obiegu kolektorów umożliwiający prezentację danych dotyczących wyprodukowanej /produkowanej energii. Znamionowa moc instalacji powinna być określona pomiarami w Standardowych Warunkach Pomiaru.

Kto może wnioskować o grant

 1. Osoba fizyczna będąca właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości położonej na terenie Gminy Stawiski (na której wykonana będzie mikroinstalacja OZE).
 2. Dopuszczalne formy prawa dysponowania nieruchomością:.
  1. własność - dokumenty zgłoszeniowe podpisuje jedynie właściciel;
  2. współwłasność - wszyscy współwłaściciele muszą podpisać dokumenty zgłoszeniowe. Sytuacja ta dotyczy również małżeństw nieposiadających udokumentowanej rozdzielności majątkowej;
 3. Grantobiorca to osoba posiadająca uregulowany stan prawny nieruchomości, na której przeprowadzona zostanie Inwestycja.
 4. Grantobiorcą nie może być podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.
 5. Dopuszcza się realizację Inwestycji na budynkach, w których zamontowane zostały już instalacje OZE. W takim wypadku Grantobiorca odpowiedzialny jest za montaż Inwestycji jako odrębnej od istniejącej, w taki sposób, aby móc prawidłowo rozliczyć Inwestycję.

Termin i miejsce składania dokumentów

Nabór realizowany będzie w terminie do 25 października 2021 roku.

Dokumenty w postaci:

 • Deklaracja udziału w Projekcie, stanowiąca załącznik nr 1 do Regulaminu.
 • Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością (wypis/wydruk z księgi wieczystej, akt własności, umowa).

należy składać wyłącznie w wersji papierowej (oryginalnie podpisanej) w Urzędzie Miejskim
w Stawiskach, Punkt Obsługi Klienta, w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

Kryteria wyboru Grantobiorców

Ocena formalna nastąpi w oparciu o poniższe kryteria:

Lp.

Kryterium

Definicja

Ilość

punktów

1.

Termin złożenia dokumentów zgłoszeniowych

Dokumenty zgłoszeniowe złożono w terminie określonym w Regulaminie.

1

2.

Kwalifikowalność Grantobiorcy

Dokumenty zgłoszeniowe zostały złożone przez osobę spełniającą definicję Grantobiorcy w rozumieniu Regulaminu.

1

3.

Czy Grantobiorca nie prowadzi w budynku mieszkalnym, w którym będzie zamontowana instalacji OZE działalności gospodarczej ?

1

4.

Czy Grantobiorca nie posiada zaległości finansowych wobec Gminy Stawiski z tytułu podatków, opłat lokalnych itp.

1

5.

Kwalifikowalność Inwestycji oraz budynku

Dokumenty zgłoszeniowe dotyczą mikroinstalacji OZE określonych w Regulaminie wraz ze wszystkimi ograniczeniami i limitami określonymi w Regulaminie.

Dokumenty zgłoszeniowe dotyczą rodzaju budynków określonych w Regulaminie.

1

6.

Kompletność dokumentów zgłoszeniowych

Grantobiorca złożył kompletne dokumenty, zgodnie z listą dokumentów określoną w § 11 pkt. 4.

1

7.

Forma wniesienia dokumentów zgłoszeniowych

Grantobiorca złożył kompletne dokumenty podpisane przez upoważnioną osobę/osoby w miejscu wskazanym w Regulaminie.

1

Niespełnienie przez Grantobiorcę co najmniej jednego z kryteriów formalnych skutkować będzie odrzuceniem dokumentów zgłoszeniowych, przy czym każdemu ze zgłoszonych Grantobiorców przysługuje jednokrotna możliwość poprawy i uzupełnienia złożonej dokumentacji zgłoszeniowej.

 

W sytuacji, kiedy suma kosztów kwalifikowalnych wynikających ze złożonych dokumentów zgłoszeniowych będzie przekraczać budżet Projektu, nastąpi dodatkowo ocena merytoryczna w oparciu o poniższe kryterium:

Lp.

Kryterium

Definicja

1.

Społeczne

Uczestnik otrzyma 5 pkt, jeżeli spełni co najmniej jeden z poniższych warunków:

1)     gospodarstwa domowe, których członkami są osoby z niepełnosprawnością, czyli osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, ze zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z2011 r. Nr 231, poz. 1375),

2)     gospodarstwa domowe, których członkami są rodziny wielodzietne i/lub rodziny zastępcze, odpowiednio w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów Grantobiorcy zostaną wyłonieni w drodze publicznego losowania.

Szczegółowe warunki i procedury dot. Grantów określono w Regulaminie wyboru Grantobiorców i realizacji projektu „Energia słoneczna w Gminie Stawiski” stanowiącym załącznik do niniejszego Ogłoszenia.

UWAGA!

Informujemy, iż w przypadku montażu instalacji solarnych na dachu, ale także na gruncie, czy innym obiekcie niebędącym budynkiem mieszkalnym (np. na budynku gospodarczym czy garażu), gdy instalacja dotyczy domu mieszkalnego i jest wykorzystywana dla potrzeb własnych, to podatek VAT od instalacji wynosi 8%.

 

BURMISTRZ STAWISK

Agnieszka Rutkowska

 

Załączniki:

 1. Regulamin wyboru Grantobiorców i realizacji projektu „Energia słoneczna w Gminie Stawiski”.
 2. Wzór Deklaracji udziału w Projekcie – załącznik nr 1 do regulaminu.
 3. Wzór umowy o powierzenie grantu – załącznik nr 2 do regulaminu.
 4. Prezentacja dot. Projektu pn. Energia odnawialna w Gminie Stawiski.

Załączniki

 1. Ogłoszenie Nabór Grantobiorców
 2. REGULAMIN NABORU w Gminie Stawiski
 3. Deklaracja przystąpienia do projektu
 4. Umowa o powierzenie Grantu
 5. Prezentacja dot. projektu
2021-10-15 19:25 Opublikował: Iwona Niedźwiedzka

Copyright © 2009-2024 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.