Parafia Stawiski

Avatar główny

Zarządzenie Nr 82.2014 Burmistrza Stawisk z dnia 31 grudnia 2014 roku

w sprawie: powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Stawiskach

ZARZĄDZENIE NR 82.2014
BURMISTRZA STAWISK

z dnia 31 grudnia 2014 roku

w sprawie: powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii w Stawiskach

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 poz. 1356 z późn. zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012r. poz. 124 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Stawiskach w składzie:

  1. Teresa Zaręba - Przewodnicząca Komisji,
  2. Elżbieta Kotowska - Zastępca Przewodnicząca,
  3. Bożena Łosiewska - Członek Komisji,
  4. Mirosława Sienicka - Członek Komisji,
  5. Artur Karwowski - Członek Komisji,
  6. Bogdan Kurkowski - Członek Komisji,
  7. Zdzisław Obrycki - Członek Komisji,
  8. Zbigniew Odachowski - Członek Komisji,

§ 2. Komisja wykonuje zadania wynikające z ustawy z dnia 26 października 1982 r. 0 wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii oraz z innych przepisów.

§ 3. Członkowie Komisji sprawują swoją funkcję do czasu odwołania lub złożenia pisemnej rezygnacji.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi Burmistrza Stawisk ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

§ 5. Traci moc Zarządzenie Nr 8.2013 Burmistrza Stawisk z dnia 04 lutego 2013 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Stawiskach.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ STAWISK

Krzysztof Rafałowski

Załączniki

  1. Zarządzenie Nr 82.2014 Burmistrza Stawisk z dnia 31 grudnia 2014 roku
2016-12-28 14:06 Opublikował: Jarosław Laskowski

Copyright © 2009-2024 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.