Parafia Stawiski

Avatar główny

Program Priorytetowy Czyste Powietrze - ogłoszenie o naborze i zmianach

UWAGA z dniem 29 lipca 2019 r. zmianie ulegają zapisy Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Aktualne dokumenty i formularze zostały zamieszczone na stronie Funduszu oraz w Portalu Beneficjenta w dniu 29 lipca 2019 r.


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku ogłasza, że 29 lipca 2019 r. uległ zmianie Program Priorytetowy Czyste Powietrze, a także w konsekwencji wzór formularza wniosku o dofinansowanie i inne obowiązujące dokumenty związane z obsługą Programu.

Wnioski o dofinansowanie złożone przed wejściem w życie powyższej zmiany, rozpatrywane będą w oparciu o zapisy dokumentów programowych oraz wzory obowiązujące na dzień złożenia wniosku.

https://www.facebook.com/borzyszkowskimaciej

Kluczowe zmiany:

 1. Umożliwiono gminom udział w procesie wdrażania Programu. Będą one, na podstawie zawartych z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej porozumień, przyjmować wnioski o dofinansowanie i dokonywać ich wstępnej weryfikacji. Ułatwi to dostęp potencjalnym wnioskodawcom do skorzystania z Programu oraz usprawni proces jego wdrażania. Stosowne zapisy zostały umieszczone w zmienionym Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć.
 2. Program Priorytetowy Czyste Powietrze nie będzie zawierał załącznika nr 1 „Wymagania techniczne”. Jego zapisy przeniesiono do głównego dokumentu, łącząc je z treścią dawnego pkt 6 ppkt 7) oraz 9.I i umieszczając w obecnym Pkt 6.6 „Wykaz kosztów kwalifikowanych oraz ich limitów jednostkowych”.
 3. Usunięto wymóg spełniania warunków technicznych dla źródeł ciepła nieobjętych wymianą w ramach przedsięwzięcia, w budynkach, które uzyskały pozwolenie na budowę przed 15.12.2002r. Pozostawiono tylko wymóg co najmniej 5 klasę normy europejskiej EN 303–5:2012 dla źródeł ciepła na paliwo stałe.
 4. W pkt 6.1 „Okres kwalifikowalności kosztów” zmieniono sposób określania maksymalnego terminu zakończenia realizacji przedsięwzięcia. Dotychczas był on wskazywany jako nie później niż 24 miesiące po podpisaniu umowy o dofinansowanie, obecnie – nie później niż 30 miesięcy od daty złożenia wniosku.
 5. W pkt 6.7.4) Programu doprecyzowano, że kwalifikowane są koszty związane ze źródłem ciepła, w przypadku jego instalacji na potrzeby ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. W Programie nie kwalifikuje się kosztów źródeł ciepła zainstalowanych wyłącznie do wytwarzania ciepłej wody użytkowej.
 6. W pkt 6.7.12) Programu doprecyzowano, że pojęcie prowadzenia działalności gospodarczej rozumiane jest zgodnie z unijnym prawem konkurencji.
 7. W pkt 7.4 „Beneficjenci” doprecyzowano ppkt 2), który wskazuje obecnie, że w przypadku domu nowobudowanego beneficjentami Programu mogą być osoby fizyczne będące właścicielami/współwłaścicielami nieruchomości, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego, pod warunkiem wyrażenia zgody przez pozostałych współwłaścicieli tej nieruchomości.
 8. Zmieniony został wzór formularza wniosku o dofinansowanie, tak aby uprościć proces jego wypełniania przez wnioskodawcę. Ponadto, w obecnej formie wniosek będzie zawierał warunki umowy dotacji oraz oświadczenie woli wnioskodawcy o chęci jej zawarcia, bez konieczności dodatkowej wizyty wnioskodawcy w siedzibie wfośigw.
 9. Beneficjenci ubiegający się o dotację nie będą musieli składać weksla in blanco z klauzulą bez protestu, jako zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy dotacji.
 10. Zmianom uległa instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie. W celu ułatwienia wnioskodawcom dostępu do najczęściej wyszukiwanych informacji, część wniosku poświęcona obliczaniu wysokości dochodu na członka gospodarstwa domowego została wyodrębniona w formie osobnego dokumentu.  
 11. Zmienione zostały wzory dokumentów służących do rozliczenia umowy: wniosku o płatność, protokół odbioru robót wykonawcy oraz protokół końcowy. Zmiany mają charakter dostosowujący je do zmian dokumentów głównych.   

W związku z wprowadzonymi zmianami tracą aktualność niektóre zapisy ogłoszenia o naborze z dnia 19.09.2018 r. oraz ogłoszenia o wznowieniu naboru w dniu 21.01.2019 r.

Uprzejmie informujemy, iż Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku podpisał Porozumienia z gminami dotyczące wspólnej realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

Mieszkańcy będą mieli możliwość skorzystania z pomocy w złożeniu wniosku o dofinansowanie i uzyskania szczegółowych informacji o Programie na terenie własnej gminy.

Gminy, które zawarły Porozumienie:

Lp. POWIAT GMINA
1. Kolneński Stawiski
2. Suwalski Suwałki
3. siemiatycki Drohiczyn
4. Łomżyński Wizna
5. Suwalski Filipów
6. Sokólski Suchowola
7. siemiatycki Grodzisk
8. Łomżyński Jedwabne (miasto)
9. Suwalski Wiżajny
10. Suwalski Raczki
11. Suwalski Przerośl
12. Suwalski Bakałarzewo
13. Sokólski Sokółka
14. Suwalski Jeleniewo
15. Suwalski Rutka - Tartak
16. Wysokomazowiecki Wysokie Mazowieckie

 

Źródło: https://portal.wfosigw.bialystok.pl

Załączniki

 1. Program priorytetowy Czyste powietrze obowiązujący od dn 29.07.2019r
 2. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu priorytetowego Czyste powietrze
 3. Instrukcja wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie
 4. Jak policzyć dochód we wniosku w programie Czyste Powietrze
2019-08-14 14:16 Opublikował: Jarosław Laskowski

Copyright © 2009-2021 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.