Parafia Stawiski

Avatar główny

Procedura zobowiązania osoby pijącej do leczenia odwykowego

PROCEDURA ZOBOWIĄZANIA OSOBY PIJĄCEJ
DO LECZENIA ODWYKOWEGO

Leczenie osób uzależnionych, co do zasady jest dobrowolne, a przymus leczenia może być nałożony wyłącznie przez Sąd. Sądami właściwymi do rozpatrywania spraw o przymusowe leczenie są wydziały rodzinne i nieletnich w Sądach Rejonowych. Przepisy regulujące procedurę leczenia osób uzależnionych od alkoholu reguluje ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Do Sądu złożyć wniosek mogą dwie instytucje:

 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stawiskach;
 • Prokuratura Rejonowa w Kolnie.

Złożenie wniosku o przymusowe leczenie bezpośrednio do Sądu – a nie za pośrednictwem Komisji lub Prokuratury – spowoduje, że Sąd odrzuci taki wniosek, jako pochodzący od osoby nieuprawnionej.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stawiskach przyjmuje wnioski o leczenie osób uzależnionych od alkoholu, które posiadają miejsce zamieszkania lub pobytu na terenie Gminy Stawiski. Wnioski można składać na piśmie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Stawiskach do Teresy Zaręba Przewodniczącej GKRPAiPN w Stawiskach lub Małgorzaty Mroczkowskiej Inspektor w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, pokój Nr 3.

Telefonicznie udzielane są jedynie informacje ogólne. Informacje o stanie konkretnej sprawy udzielane są tylko na miejscu – nie przez telefon.

Problem alkoholowy zgłosić może każdy. Najlepiej jest (i tak bywa najczęściej), gdy osoba zgłaszająca problem to członek najbliższej rodziny, który dobrze zna skalę problemu i wie, jak naprawdę wygląda sytuacja rodzinna. Oczywiście, gdy najbliższa rodzina nie chce zgłosić sprawy (bo jest np. zastraszana przez alkoholika), przyjmowane są zgłoszenia od dalszych członków rodzinnym jak i osób niespokrewnionych.

Ponadto, wniosek o leczenie mogą do Komisji złożyć inne instytucje i osoby, takie jak Policja, radny, sołtys, sąsiad itd. Oczywiście, również sama osoba uzależniona z własnej inicjatywy może przyjść do GKRPAiPN w Stawiskach po pomoc i poradę w sprawie podjęcia leczenia.

Należy pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, na leczenie odwykowe od alkoholu można skierować osoby, które w związku ze swoją chorobą alkoholową:

 • powodują rozkład życia rodzinnego;
 • powodują demoralizację nieletnich;
 • systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny;
 • uchylają się od pracy

Podczas zgłoszenia osoby, w stosunku do której jest podejrzenie uzależnienia od alkoholu, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Stawiskach przeprowadza ANKIETĘ wywiadu, dotyczący zgłoszonej osoby. Jeżeli istnieją inne dokumenty potwierdzające uzależnienie, np. karty leczenia szpitalnego, zaświadczenie lekarskie, informacje z Policji, pobyt w Izbie Wytrzeźwień itp., należy je przedłożyć celem dołączenia do akt sprawy. Ponadto, w przypadku skierowania sprawy do sądu o przymusowe leczenie osoba zgłaszająca będzie występować w sądzie jako świadek. Ewentualnie może podać dane innych osób, mogących być świadkami w tej sprawie przed sądem. Osoba z rodziny, zgłaszająca problem alkoholowy w rodzinie może uczestniczyć w terapii dla współuzależnionych co jest najbardziej wskazane i pożądane. Edukacja na temat prawidłowego postepowania wobec osoby uzależnionej znacznie zwiększa prawdopodobieństwo jej wyjścia z nałogu. Na podstawie przeprowadzonego wywiadu, Komisja wzywa osobę, co do której zachodzi podejrzenie, że jest uzależniona od alkoholu, do osobistego zgłoszenia się do Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego (siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiskach) na tzw. rozmowę motywacyjną do leczenia. Wyznaczony termin - Wezwanie na rozmowę otrzymuje osoba za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Możliwe są następujące wersje wydarzeń:

Wariant 1
Osoba, którą Komisja wzywa, przychodzi na spotkanie i przyznaje, że ma problem alkoholowy oraz, że chce podjąć leczenie.

To wariant najbardziej optymistyczny, bo powszechnie wiadomo, że dobrowolne podjęcie leczenia daje największe szanse na wyjście z nałogu. W takim przypadku, przedstawiamy ofertę wszystkich najbliższych poradni. Zawsze należy pamiętać, że leczenie jest bezpłatne. Osoba, która dobrowolnie podejmie leczenie w wybranym przez siebie ośrodku, nie jest pozbawiona sama sobie, gdyż zobowiązana jest do zgłaszania się z aktualnym potwierdzeniem przez poradnię o uczęszczaniu na terapię.

Wariant 2
Osoba wezwana przychodzi na spotkanie i oświadcza, że nie ma problemu alkoholowego (przykładowe tłumaczenie: „bo zgłoszenie jest wynikiem nieporozumień rodzinnych” itp.) i nie zamierza podjąć leczenia.

W takiej sytuacji może być skierowana sprawa na badanie przez biegłych sądowych, którzy są uprawnieni do orzekania o uzależnieniu (są to : lekarz psychiatra oraz psycholog). Badanie jest bezpłatne (koszt pokrywa GKRPAiPN w Stawiskach), a jego wynik jest bardzo istotny zarówno dla Komisji, jak i w ewentualnym postępowaniu przed Sadem. Jeżeli z opinii biegłych wynika, że osoba nie jest uzależniona, sprawa przed Komisją jest zamykana. Jeżeli natomiast z opinii biegłych wynika, że dana osoba jest uzależniona, to wtedy kolejny raz motywuje się do leczenia. W przypadku, gdy osoba chce podjąć leczenie dobrowolnie, to zastosowanie ma wariant 1 (czyli leczenie dobrowolne, ale pod nadzorem Komisji). Jeżeli – mimo opinii biegłych potwierdzającej uzależnienie – osoba odmawia leczenia stosuje się wariant 3.

Wariant 3
Kierowanie wniosku o przymusowe leczenie do Sądu.

Procedura sądowego zobowiązania do leczenia odwykowego jest uruchamiana w następujących przypadkach:

 • mimo opinii biegłych potwierdzającej uzależnienie osoba odmawia przed Komisją podjęcia leczenia;
 • wtedy gdy osoba, która zgłosiła się na badanie przez biegłych, nie zgłosi się na nie, Komisja również może skierować sprawę do Sądu - Komisja bowiem nie ma możliwości zmuszenia kogokolwiek do badania, natomiast uprawnienie takie przysługuje Sądowi;
 • do Sądu sprawa kierowana jest wtedy, gdy osoba dwukrotnie w ogóle nie zgłosi się na rozmowę motywacyjną (wezwania na rozmowę wysyłane są za zwrotnym potwierdzeniem odbioru);
 • w przypadku, gdy osoba zgłosi się na wezwanie Komisji i oświadczy od razu, że nie zgadza się na badanie przez biegłych i nie zamierza się leczyć dobrowolnie, sprawa również jest kierowana do Sądu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Sąd powinien wyznaczyć pierwszą rozprawę w ciągu miesiąca od wpłynięcia wniosku Komisji o przymusowe leczenie uczestnika. Jeżeli w danej sprawie brak jest opinii biegłych bo np. osoba nie zgłosiła się na badanie przez biegłych przed Komisją), to Sąd kieruje taką osobę na badanie. Trzeba pamiętać, że postępowanie sądowe może się przedłużać, np. z powodu nieobecności uczestnika, uchylania się od badania przez biegłych, przedstawiania innych dowodów itp. Sąd ma uprawnienie do nakazania przymusowego doprowadzenia przez Policję uczestnika na rozprawę, jak również na badanie. Komisja nie ma wpływu na czas rozpatrzenia sprawy przez Sąd. Ten etap postępowania odbywa się już bez udziału członków Komisji (z pewnymi wyjątkami, gdy Sąd zadecyduje o obowiązku uczestniczenia przedstawiciela Komisji podczas rozpraw). Należy podkreślić, że Sąd ma pełną swobodę w ocenie dowodów w sprawie, choć zazwyczaj najważniejszym dowodem, który ma wpływ na jej wynik, jest opinia biegłych. Sąd może na podstawie zebranych dowodów (opinii biegłych, zeznań uczestnika, świadków, wywiadu Policji) wydać następujące orzeczenie:

 • oddalić wniosek gdy osoba nie jest uzależniona;
 • orzec obowiązek leczenia odwykowego w otwartym (niestacjonarnym) zakładzie leczniczym (czyli poradni) lub w zakładzie zamkniętym (stacjonarnym czyli szpitali).

Postępowanie przed sądem jest dla osoby uzależnionej bezpłatne, koszty sądowe ponosi GKRPAiPN w Stawiskach. Sąd orzeka o obowiązku leczenia odwykowego w formie postanowienia, od którego przysługuje apelacja. Sądowy obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu trwa tak długo, jak tego wymaga cel leczenia, nie dłużej jednak niż dwa lata od uprawomocnienia się orzeczenia sądu. Na czas trwania obowiązku leczenia sąd może ustanowić nadzór kuratora.

Należy pamiętać, że wszystkie opisane powyżej działania Komisji i Sądu w tym przedmiocie wynikają z obowiązujących w Polsce przepisów, a czas rozpatrywania sprawy wynika z konieczności przestrzegania zasad istniejącego prawa.

Załączniki

 1. Schemat procedury zobowiązania do leczenie odwykowego
2017-10-12 14:40 Opublikował: Jarosław Laskowski

Copyright © 2009-2023 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.