Parafia Stawiski

Avatar główny

Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Stawiskach

BURMISTRZ STAWISK
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko
Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Stawiskach

1. Organ prowadzący:

Gmina Stawiski.

2. Nazwa i adres:

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Stawiskach, Stawiski ul. Polowa 12, 18 – 520 Stawiski.

3. Wymagania wobec kandydatów:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009 r. Nr 184 poz. 1436 z późn. zm.).

W przypadku kwalifikacji osoba przystępująca do konkursu powinna posiadać kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole lub placówce wchodzącej w skład zespołu, w której wymagania dotyczące kwalifikacji nauczycieli są najwyższe.

4. Wymagane dokumenty:

 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju zespołu placówek;
 2. poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;
 3. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje o stażu pracy:
  • pedagogicznej - w przypadku nauczyciela, albo
  • dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
  • stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
 4. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 3;
 5. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
 6. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 7. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
 8. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 9. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 168.);
 10. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1388);
 11. oryginał lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;
 12. oryginał lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
 13. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2014 r. Nr poz. 191 z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
 14. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta w pełni z praw publicznych – w przypadku osoby nie będącej nauczycielem;
 15. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

5. Informacja o terminie i sposobie składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym z dopiskiem „KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W STAWISKACH” w Urzędzie Miejskim w Stawiskach ul. Plac Wolności 13/15 (sekretariat – I piętro) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, 18 – 520 Stawiski w terminie do dnia 15 maja 2015 roku do godz. 15:45.

W przypadku przesłania oferty, warunkiem zachowania terminu podanego powyżej jest jej wpływ do dnia 15 maja 2015 roku do godz. 15:45 na wskazany adres Urzędu Miejskiego w Stawiskach.

6. Informacja o sposobie powiadomienia kandydatów o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego:

Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Stawisk.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

BURMISTRZ STAWISK

Krzysztof Rafałowski

2015-04-29 12:33 Opublikował: Jarosław Laskowski

Copyright © 2009-2023 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.