Parafia Stawiski

Avatar główny

Zapytanie ofertowe

na realizację zadania pn. „Bezgotówkowa, cykliczna sprzedaż paliw do pojazdów samochodowych Gminy Stawiski z użyciem elektronicznych kart paliwowych”

 Stawiski, dnia 15 marca 2021 r.

GMINA STAWISKI

PLAC WOLNOŚCI 13/15

18-520 STAWISKI

SGiT.271.2.1. 1.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

na realizację zadania pn. „Bezgotówkowa, cykliczna sprzedaż paliw do pojazdów samochodowych Gminy Stawiski z użyciem elektronicznych kart paliwowych”

Gmina Stawiski zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn. Bezgotówkowa, cykliczna sprzedaż paliw do pojazdów samochodowych Gminy Stawiski z użyciem elektronicznych kart paliwowych”.

 1. Tryb udzielenia zamówienia:

Na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 104.2011 Burmistrza Stawisk z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim z późn. zm. w związku z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.).

2. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Stawiski, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski, NIP 2910224677

tel. 86 278 55 11, fax 86 278 55 33, e-mail: sekretariat@stawiski.pl.

3. Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż paliw do pojazdów samochodowych Gminy Stawiski.
 2. Sprzedaż paliw odbywać się będzie sukcesywnie, w zależności od potrzeb Zamawiającego, poprzez doraźne tankowanie paliw za pomocą kart paliwowych.
 3. Wykonawca umożliwia tankowanie paliwa na stacjach paliw zlokalizowanych w Polsce, poprzez dokonywanie transakcji bezgotówkowych przy użyciu kart paliwowych.
 4. Sprzedaż paliw odbywać się będzie po cenach obowiązujących na danej stacji paliw Wykonawcy.
 5. Zamawiający wymaga wystawienia nowych kart paliwowych do samochodów, zapewniający bezgotówkowy zakup paliwa, przypisany do numeru rejestracyjnego pojazdu bądź imienne dla kierowcy, według potrzeb Zamawiającego.
 6. Wykonawca zobowiązany będzie do wystawiania kart paliwowych dodatkowych
  i zamiennych w przypadku zwiększania ilości posiadanych samochodów, zniszczenia/zagubienia karty paliwowej.
 7. W przypadku zastosowania kart paliwowych, powinny one spełniać bankowe standardy zabezpieczeń i być zabezpieczone poufnym kodem identyfikacyjnym PIN, który będzie znany tylko ich użytkownikom.

4. Termin wykonania zamówienia:

Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie od dnia 01.04.2021 r. do dnia 31.03.2022 r.

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
  w postępowaniu dotyczące:
 • uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej, o ile wynika to
  z odrębnych przepisów. Wykonawca musi posiadać odpowiednie uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia,
 • zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca musi posiadać przynajmniej
  1 stację paliw zlokalizowaną w odległości do 20 km od siedziby Zamawiającego.
 • Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:
 • posiadał koncesję (lub równoważny dokument) na prowadzenie działalności w zakresie obrotu paliwami ciekłymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
 • dysponował przynajmniej 1 stacją paliw zlokalizowaną w odległości do 20 km od siedziby Zamawiającego.

6. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:

 1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o dwa kryteria:

 „cena brutto” (C) – 60 %

„upust” (U) – 40 %

Punkty za kryterium „cena brutto” zostaną obliczone według następującego wzoru:

 

                                            Najniższa cena brutto

Liczba punktów = ----------------------------------------------------------------                                                                                                   x 60 %

                                             Cena brutto oferty ocenianej

 

Maksymalna liczba punktów jaką można otrzymać w kryterium „cena” to 60 pkt.

 

Stały upust udzielony w odniesieniu do ceny jednostkowej brutto zakupu 1 litra paliwa, ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

 

                                        Najniższy oferowany  upust

Liczba punktów = ----------------------------------------------------------------                                                    x 40 %

                                             Upust oferty ocenianej

 

 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów przyznaną w kryterium „cena brutto” i „upust”, tj. oferta Wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę brutto oraz największy upust za 1 litr zakupionego paliwa.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

7. Miejsce i termin złożenia oferty:

 1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej lub elektronicznej w oparciu o wzór formularza oferty, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, osobę/y reprezentującą/e Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze, osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy albo osobę/y działającą/e na podstawie pełnomocnictwa.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Oferty należy złożyć do dnia 22 marca 2021 roku do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski, Punkt Obsługi Klienta, w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@stawiski.pl, jako podpisany skan oferty wraz ze wszystkimi załącznikami lub poprzez skrzynkę ePUAP o nr: /egh19dj11n/SkrytkaESP.

8. Pozostałe informacje:

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania, bez podania przyczyny.

9. Załączniki:

Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy.                                       

Załącznik Nr 2 – Wykaz stacji paliw.

 

ZASTĘPCA
BURMISTRZA STAWISK

Iwona Niedźwiedzka

Załączniki

 1. Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy
 2. Załącznik Nr 2 - Wykaz stacji paliw
2021-03-15 14:51 Opublikował: Jarosław Laskowski

Copyright © 2009-2024 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.