Parafia Stawiski

Avatar główny

ZAPYTANIE OFERTOWE

na „Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego – Budowa hali sportowej w Stawiskach ”

 

Stawiski, dnia 16 września 2019 r.

VB.042.1.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

na „Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego –
Budowa hali sportowej w Stawiskach ”

 

Gmina Stawiski zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn. „Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego – Budowa hali sportowej w Stawiskach”.

 I. Tryb udzielenia zamówienia:

Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.), art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.), Zarządzenia Nr 104.2011 Burmistrza Stawisk z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Stawiskach z późn. zm.

II. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Stawiski, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski, NIP 2910224677

tel. 86 278 55 11, fax 86 278 55 33, e-mail: sekretariat-umstawiski@stawiski.pl

III. Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego – Budowa hali sportowej w Stawiskach. Inwestycja realizowana jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej w ramach konkursu Ministerstwa Sportu i Turystyki.
 2. Dokumentacja techniczna na zadanie pn. Budowa hali sportowej w Stawiskach dostępna jest w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej www.bip.stawiski.pl w zakładce zamówienia publiczne / III Przetarg na "Budowę hali sportowej w Stawiskach".
 3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował odpowiednio wykwalifikowanym personelem, posiadającym wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia (jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień) bądź odpowiednie kwalifikacje w przypadku podmiotów zagranicznych, w tym:
 • minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
 • minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji elektrycznej;
 • minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej w nieograniczonym zakresie.

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca do oferty przedłoży Zamawiającemu kopie uprawnień budowlanych dla wymaganych specjalności wraz z załączonym aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

 • sprawowanie kontroli nad prawidłowością wykonania robót budowlanych pod względem technicznym, zgodności z przepisami i normami oraz z projektem budowlanym;
 • sprawowanie kontroli nad jakością wykonywanych robót, tj. zapobieganie stosowania materiałów wadliwych oraz niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
 • sprawdzanie i odbiór robót budowlanych, uczestniczenie w odbiorach i próbach instalacji, urządzeń technicznych oraz kontroli prawidłowości wykonania przewodów kominowych i wentylacyjnych, udział w odbiorach częściowych i końcowym;
 • informowanie Inwestora o postępach w pracach budowlanych oraz okolicznościach, które mogą mieć wpływ na termin zakończenia inwestycji.
 • Płatność z tytułu realizacji usługi będzie dokonywana w trzech częściach, odpowiadających etapom realizacji robót budowlanych zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do umowy.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: zgodnie z umową zawartą z Wykonawcą realizacji zadania pn. Budowa hali sportowej w Stawiskach.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

 • posiadania wiedzy i doświadczenia;
 • dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 • sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Inspektor wiodący musi posiadać: 

a) wykształcenie wyższe, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno -budowlanej bez ograniczeń, określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 290) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane w oparciu o wcześniej obowiązujące przepisy prawa, w specjalności, upoważniające do sprawowania funkcji inspektora nadzoru

b) minimum 3 letnie doświadczenie w nadzorowaniu robotami budowlanymi,

c) musi się wykazać, iż pełnił funkcję inspektora nadzoru nad minimum 3 budowami obiektów budowlanych użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego o kubaturze 2.500 m3 i większej.

VI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY:

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium cena: cena brutto – 100%.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów przyznaną w kryterium „cena”, tj. Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

VII. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:

 1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej w oparciu o wzór formularza oferty, stanowiący  Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, osobę/y reprezentującą/e Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze, osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy albo osobę/y działającą/e na podstawie pełnomocnictwa.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Oferty należy złożyć do dnia 20 września 2019 roku do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski, Punkt Obsługi Klienta lub w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@stawiski.pl jako podpisany skan oferty wraz ze wszystkimi załącznikami.

 VIII. POZOSTAŁE INFORMACJE:

 1. Na podstawie niniejszego zapytania ofertowego Zamawiający może zawrzeć umowę tylko do kwoty 30 000 Euro.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie postępowania.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

IX. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.

Załącznik nr 2 – Wykaz zrealizowanych usług.

Załącznik nr 3  – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.

Załącznik nr 4  – Wzór umowy.

 

BURMISTRZ STAWISK

Agnieszka Rutkowska

 

Załączniki

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Załącznik nr 1
 3. Załącznik nr 2
 4. Załącznik nr 3
 5. Załącznik nr 4
2019-09-17 17:11 Opublikował: Iwona Niedźwiedzka

Copyright © 2009-2023 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.