Parafia Stawiski

Avatar główny

Kierownik ZGKiM w Stawiskach ogłasza nabór na zastępstwo na stanowisko Głównego Księgowego

 

 

Załącznik do zarządzenia nr 5/2018
z dnia 09 marca 2018 roku

OGŁOSZENIE

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach
ogłasza nabór na zastępstwo na stanowisko
Głównego Księgowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Stawiskach

1. Wymagania niezbędne:

Kandydatem na stanowisko Głównego Księgowego może być osoba, która zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.2077, z 2018 r. poz. 62):

 1. Posiada obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego, potwierdzone dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.
 2. Posiada zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
 3. Nie była prawomocnie skazana za przestępstwa; przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
 4. Spełnia jeden z poniższych warunków;
  - ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
  - ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę  ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią  praktykę w księgowości,
  - jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
  - posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydane na podstawie odrębnych przepisów.
 5. Nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art.31 ustawy z  dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. w Dz.U. z 2017 r., poz.1311, 2110).
 6. Posiada bardzo dobrą znajomość przepisów prawa w zakresie: rachunkowości, ustawy o podatku od towarów i  usług, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych  oraz od osób fizycznych, ustawy o finansach publicznych, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy o ubezpieczeniach społecznych i umiejętność  ich stosowania.
 7. Posiada wystarczającą wiedzę i umiejętności do klasyfikowania (dekretacji) zdarzeń gospodarczych oraz umiejętności do prowadzenia księgowości komputerowej.
 8. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku.
 9. Cieszy się nieposzlakowaną opinią.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie zawodowe w administracji publicznej na podobnym stanowisku lub na stanowisku samodzielnej księgowej,
 2. znajomość prawa z zakresu finansów, rachunkowości, ZUS-u i podatków,
 3. znajomość klasyfikacji budżetowej, zasad księgowości,
 4. obsługa komputera,
 5. predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, zaangażowanie, systematyczność, rzetelność, umiejętność organizacji pracy, dyspozycyjność.

3. Warunki pracy:

 1. wymiar czasu pracy – pełny etat,
 2. umowa o pracę na czas zastępstwa,
 3. bezpośredni kontakt z klientami, wysiłek umysłowy,
 4. praca przy komputerze wymagająca stałej koncentracji i obciążenia wzroku,
 5. praca na przedmiotowym na stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy,
 6. wynagrodzenie ustalone zgodnie z Regulaminem Wynagradzania Pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach.

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku Głównego Księgowego:

 1. prowadzenie rachunkowości Zakładu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunków Zakładu,
 3. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym Zakładu,
 4. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności  dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych oraz ich dekretację  ,
 5. przygotowywanie projektów planu finansowego Zakładu,
 6. sporządzanie bilansu, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i podatkowej,
 7. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych,
 8. sporządzanie deklaracji podatkowych,
 9. przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych wraz z analizą wykorzystanych środków,
 10. prowadzenie nadzoru nad przechowywaniem i archiwizacją dokumentacji księgowej,
 11. nadzorowanie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych,
 12. nadzorowanie prawidłowego przebiegu przekazywania  składników majątkowych, oraz zasad inwentaryzacji i likwidacji środków trwałych i wyposażenia,
 13. rozliczanie środków przydzielonych z budżetu Gminy,
 14. prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych,
 15. sporządzanie obowiązujących sprawozdań finansowych i statystycznych
 16. należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów finansowo-księgowych,
 17. nadzorowanie ściągalności należności Zakładu w tym prowadzonych postępowań sądowych i egzekucyjnych,
 18. wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez Kierownika jednostki należą do kompetencji Głównego Księgowego.

5. Oferty kandydatów przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 1. CV i list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru,
 2. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 4. kopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu,
 5. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku urzędniczym,
 6. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnej oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnemu, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 8. oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

6. Termin i miejsce składania ofert:

 1. Dokumenty należy składać w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach ul. Polowa 21 – od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00, w zaklejonej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz numerem telefonu z dopiskiem "Dotyczy naboru na stanowisko Główny Księgowy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 marca 2018 r. (do godz. 15:00). Dokumenty dostarczone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.
 2. O dopuszczeniu do dalszego postępowania kwalifikacyjnego oraz miejscu jego przeprowadzenia kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie – telefonicznie.
 3. Kierownik Zakładu dokona wyboru kandydata na stanowisko będące przedmiotem naboru lub rozstrzyga o zakończeniu naboru bez wyboru żadnego z uczestniczących w nim kandydatów.
 4. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP Urzędu Miejskiego w Stawiskach. Dokumenty osób niezakwalifikowanych można będzie odebrać osobiście w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach, w ciągu 14 dni od dnia zakończenia procedury naboru tj. od dnia zamieszczenia informacji o wyniku naboru w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

P.O. Kierownika Zakładu

Andrzej Ofman

2018-03-14 08:57 Opublikował: Jarosław Laskowski

Copyright © 2009-2019 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.