Parafia Stawiski

Avatar główny

Informacja o możliwości udziału w Projekcie

Budowa instalacji solarnych wykorzystujących odnawialne źródła energii

Stawiski, dnia 20 grudnia 2016 roku

Szanowni Państwo!

Gmina Stawiski przygotowuje się do złożenia wniosku o dofinansowanie budowy instalacji solarnych wykorzystujących odnawialne źródła energii słonecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Planowane jest ogłoszenie konkursu w lutym 2017 roku.

W związku z powyższym prowadzona jest rekrutacja Mieszkańców Gminy Stawiski chętnych do skorzystania z udziału w Projekcie.

Aby wziąć udział w niniejszym Projekcie należy:

1) poprawnie wypełnić deklarację udziału w Projekcie oraz złożyć ją w Urzędzie Miejskim w Stawiskach (sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 stycznia 2017 roku;

2) uiścić wpłatę w wysokości 300,00 zł na dokumentację techniczną instalacji solarnej w okresie od dnia 02 stycznia 2017 roku do dnia 12 stycznia 2017 roku na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Stawiskach nr: 93 8762 1022 0031 6097 2000 0030 tytułem wpłaty: Udział w Projekcie OZE. Kopię potwierdzenia opłaty należy dołączyć do deklaracji.

Ogólne warunki i informacje o Projekcie:

 1. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowanych.
 2. Warunkiem udziału w projekcie jest prawidłowe wypełnienie deklaracji oraz złożenie jej w wyznaczonym terminie i czasie. Deklaracje niekompletne zostaną odrzucone. Deklaracje dostępne są na stronie internetowej www.stawiski.pl bądź w UM w Stawiskach.
 3. Należy uiścić bezzwrotną wpłatę na dokumentację techniczną w kwocie i terminie podanym powyżej.
 4. Na etapie wyboru deklaracji zostanie zweryfikowany fakt niezalegania uczestnika Projektu z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych należności na rzecz Gminy Stawiski. W Projekcie mogą brać udział osoby, które nie zalegają z ww. opłatami.
 5. W przypadku uzyskania przez Gminę dofinansowania Projektu, zostaną podpisane umowy z właścicielami nieruchomości określające szczegółowe warunki udziału w Projekcie oraz wzajemne zobowiązania Stron.

Jednocześnie zapraszam na spotkanie informacyjne w sprawie Projektu zakładającego zakup oraz montaż instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Gminy Stawiski, które odbędzie się 30 grudnia 2016 roku (piątek) o godzinie 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Stawiskach (ul. Krótka 4).

Burmistrz Stawisk

Krzysztof Rafałowski

Załączniki

 1. Informacja
 2. Deklaracja przystąpienia do Projektu
2016-12-20 13:19 Opublikował: Iwona Niedźwiedzka

Copyright © 2009-2018 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Stawiskach jest: Burmistrz Stawisk, ul. Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski.
 2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych: Urząd Miejski w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski lub za pomocą adresu: iod@stawiski.pl.
 3. Administrator danych osobowych - Burmistrz Stawisk - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

  1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Miejskim w Stawiskach;
  2. realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Stawiski;
  3. na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miejskim w Stawiskach przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Stawisk.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych,
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. prawo do przenoszenia danych,
  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

  Zakres przysługujących praw zależy jednak od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych oraz sposobów ich gromadzenia.

 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny i przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 11. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie będą profilowane.