Parafia Stawiski

Avatar główny

Szkolenia z pozyskiwania środków unijnych dla organizacji pozarządowych

Fundusze Europejskie dla Organizacji Pozarządowych w Polsce to projekt edukacyjno-szkoleniowy realizowany na zlecenie Ministerstwa Rozwoju, którego celem jest upowszechnienie wśród organizacji pozarządowych w Polsce informacji o możliwościach realizacji projektów w ramach środków europejskich w perspektywie finansowej 2014-2020.

Celem projektu jest upowszechnienie wiedzy wśród organizacji pozarządowych o możliwościach aplikowania o środki w perspektywie finansowej 2014-2020.

W każdym z województw do października 2017r. przewidziano:

  • 2 seminaria informacyjne (8 h), złożone z części plenarnej i warsztatowej dla 50 uczestników nt. możliwości pozyskiwania funduszy europejskich przez III sektor w perspektywie finansowej 2014-2020;
  • 7 warsztatów (8 h) poświeconych pracy nad projektem w wybranych obszarach tematycznych tj.: projekty adresowane do grup defaworyzowanych, ekonomia społeczna, projekty edukacyjne, sport i zdrowie, usługi na rzecz rodziny, opieka nad osobami zależnymi, budowanie partnerstw, innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa;
  • wsparcie doradcze indywidualne i grupowe w kontekście planowanych i przygotowywanych projektów;

Ponadto odbędą się.:

  • szkolenia z wykorzystaniem platformy e-learningowej
  • 24 webinaria (wykłady on-line) Wszyscy uczestnicy projektu, którzy zarejestrują się na platformie edukacyjno-rekrutacyjnej, zostaną objęci działaniami informacyjno-promocyjnymi (m.in. newsletter, sms-y edukacyjne), a także będą mogli uczestniczyć w moderowanych forach dyskusyjnych i korzystać z publikowanych na platformie eksperckich artykułów tematycznych.

Seminaria i warsztaty prowadzone będą metodami aktywnymi, przez trenerów z wieloletnim doświadczeniem szkoleniowym, praktyków w przygotowaniu i realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych.

Proponowane działania są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Najbliższe szkolenie odbędzie się 25 października o godzinie 10.00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 1 sala 113-115 w Białymstoku.

Więcej informacji i rekrutacja na stronie www.ckngo.pl, kontakt Biuro projektu: biuro@ckngo.pl, tel. 22 629 17 24

2016-10-21 11:48 Opublikował: Joanna Tyszka

Copyright © 2009 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed