Parafia Stawiski

Avatar główny

ZMIANA LOKALIZACJI PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)

W związku z umową, która została podpisana w dniu 14 czerwca 2016 r., z wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego firmą Usługi Komunalne "BŁYSK", ul. Przykoszarowa 22 A, 18-400 Łomża na realizację zadania pn. ,,Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Stawiski” uległa zmianie lokalizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

PSZOK obecnie mieści się na terenie miasta Stawiski przy ul. Łomżyńskiej – plac dawnego SUR -u.

PSZOK otwarty jest w każdy piątek i sobotę w godzinach od 09:00 do 18:00.

Do PSZOK- u można dostarczać we własnym zakresie następujące odpady:

a) gałęzie z wycinki i pielęgnacji drzew i krzewów,
b) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
c) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
d) zużyte opony,
e) zużyte baterie i akumulatory,
f) chemikalia,
g) przeterminowane leki,
h) odpady budowlane i rozbiórkowe.

Odpady należy przekazywać upoważnionemu pracownikowi PSZOK.

2016-08-02 12:01 Opublikował: Jarosław Laskowski

Copyright © 2009-2018 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed