Parafia Stawiski

Avatar główny

Eliminacje gminne Turnieju „Młodzież zapobiega pożarom”

Dnia 1 marca 2016 roku odbyły się w Urzędzie Miejskim w Stawiskach eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”. Jest to coroczny konkurs wiedzy pożarniczej dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Celem turnieju jest popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

W eliminacjach gminnych udział wzięli najlepsi w eliminacjach szkolnych Uczniowie ze szkół podstawowych z terenu gminy Stawiski i Gimnazjum w Stawiskach, w sumie 10 osób.

Zwycięzcy w grupie szkół podstawowych:

I miejsce Magdalena Dardzińska, Szkoła Podstawowa w Stawiskach
II miejsce Karolina Tereszczak, Szkoła Podstawowa w Porytem
III miejsce Kacper Zajączkowski, Szkoła Podstawowa w Porytem

Zwycięzcy w grupie gimnazjalnej:

I miejsce Urszula Chylińska, Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Stawiskach
II miejsce Arkadiusz Patalan, Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Stawiskach
III miejsce Eliza Bazydło, Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Stawiskach

Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.

Szczególne podziękowania kierujemy do Nauczycieli, którzy przygotowywali Uczniów do turnieju:

Pani Bożena Łosiewska – Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Porytem
Pan Grzegorz Dardziński – Nauczyciel ZSP w Stawiskach
Pan Michał Sobociński – Nauczyciel Gimnazjum w Stawiskach

Finaliści rozgrywek gminnych wezmą udział w eliminacjach powiatowych, które odbędą się. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie. Życzymy powodzenia!

Wszystkim Uczestnikom serdecznie gratulujemy !!!

2016-03-02 14:50 Opublikował: Jarosław Laskowski

Copyright © 2009-2018 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Stawiskach jest: Burmistrz Stawisk, ul. Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski.
 2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych: Urząd Miejski w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski lub za pomocą adresu: iod@stawiski.pl.
 3. Administrator danych osobowych - Burmistrz Stawisk - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

  1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Miejskim w Stawiskach;
  2. realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Stawiski;
  3. na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miejskim w Stawiskach przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Stawisk.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych,
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. prawo do przenoszenia danych,
  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

  Zakres przysługujących praw zależy jednak od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych oraz sposobów ich gromadzenia.

 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny i przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 11. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie będą profilowane.