Parafia Stawiski

Avatar główny

ZBIERAMY PODPISY WS. REMONTÓW DRÓG WOJEWÓDZKICH

Zarząd Miasta Stawiski

Szanowni Państwo

Zarząd Województwa Podlaskiego zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Regionalnego Planu Transportowego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Regionalnego planu transportowego województwa podlaskiego na lata 2014-2020. Konsultacje będą trwały od 15 lutego 2016 roku do 6 marca 2016 roku.

Zdaniem Zarządu Miasta Stawiski w konsultacjach tych nie może zabraknąć głosu Mieszkańców Gminy i Miasta Stawiski oraz wszystkich korzystających z dróg wojewódzkich Nr 647 Kolno – Stawiski p. Gromadzyn, Chmielewo oraz Nr 648 Korzeniste – Poryte – Stawiski – Przytuły. Dlaczego nie może zabraknąć? Ponieważ po raz kolejny inwestycje na tych ważnych dla nas odcinkach dróg nie zostały ujęte do realizacji, tym razem do roku 2020.

W ramach Planu do roku 2020 planuje się tylko modernizację odcinków dróg: Kolno – Turośl - granica Województwa Mazowieckiego (pozycja 22 na 30) oraz Stawiski – Przytuły (pozycja 29 na 30). Są to ważne odcinki dróg i konieczne do modernizacji. Jednak niezbędna jest także modernizacja pozostałych odcinków dróg wojewódzkich na naszym terenie w tym odcinków dróg Nr 647 Kolno – Stawiski p. Gromadzyn, Chmielewo oraz Nr 648 Korzeniste – Poryte – Stawiski.

Stan techniczny tych dróg, zagraża życiu i zdrowiu użytkowników. Drogi te praktycznie nie mają poboczy, na tych drogach nie ma jak wyprzedzić wolniejszych pojazdów, gdyż są za wąskie. Jazda w deszczu czy w ciemnościach to ekstremalne przeżycie. My nie korzystamy z tych dróg dla przyjemności, musimy jeździć nimi do szkoły, szpitala, pracy, do powiatowych jednostek obsługujących mieszkańców w Kolnie, do domów, na pola. Dla tych dróg nie ma przejazdów alternatywnych. Czy tak musi być?

Chcąc potwierdzić władzom samorządowym Województwa Podlaskiego, społeczną potrzebę modernizacji tych dróg proponujemy zbiórkę podpisów pod wnioskiem w sprawie ujęcia w/w odcinków dróg do pilnej modernizacji do roku 2020.

Podpisy zbierane będą na listach znajdujących się w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, u sołtysów, w placówkach handlowych. Listy znajdują się także do pobrania w zakładce Zarządu Miasta Stawiski na stronie internetowej Miasta Stawiski. Listy z podpisami proszę dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Stawiskach (Sekretariat) lub członków Zarządu Miasta Stawiski.

Podpisy musimy zebrać do 2 marca 2016 r. tak aby najpóźniej do 4 marca 2016 r. trafiły do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

Szanowni Państwo

Na liście popierającej nasz apel podpisać może się każdy kto korzysta z tych dróg, niezależnie od tego gdzie mieszka. Ta akcja, podobnie jak drogi jest bezpartyjna i ponadpartyjna, my chcemy tylko dobrze i bezpiecznie jeździć tymi drogami. Mamy do tego prawo, mamy także nadzieję, że nasz głos będzie miał znaczenie i spowoduje znaczące wsparcie już podejmowanych działań przez władze samorządowe.

Przewodniczący Zarządu

Jerzy Bielawski

Tel. kontaktowy: 604 238 358
Stawiski 18.02.2016 r.

Załączniki

 1. Apel
 2. Lista poparcia
2016-02-19 13:39 Opublikował: Jarosław Laskowski

Copyright © 2009-2018 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Stawiskach jest: Burmistrz Stawisk, ul. Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski.
 2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych: Urząd Miejski w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski lub za pomocą adresu: iod@stawiski.pl.
 3. Administrator danych osobowych - Burmistrz Stawisk - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

  1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Miejskim w Stawiskach;
  2. realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Stawiski;
  3. na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miejskim w Stawiskach przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Stawisk.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych,
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. prawo do przenoszenia danych,
  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

  Zakres przysługujących praw zależy jednak od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych oraz sposobów ich gromadzenia.

 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny i przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 11. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie będą profilowane.