Parafia Stawiski

Avatar główny

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Stawiski - prośba o wypełnienie ankiety

SZANOWNI MIESZKAŃCY!

Gmina Stawiski jest w trakcie opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Analizie zostanie poddana gospodarka energetyczna Gminy. Opracowany dokument opisze kierunki działań w naszej Gminie zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno – energetycznego:

 • redukcja emisji gazów cieplarnianych,
 • zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
 • zwiększenie efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza,
 • zmian postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.

W ramach opracowywania PGN prowadzone czynności wskażą kierunki prac w celu poprawy stanu środowiska i jakości życia mieszkańców Gminy. Zadania w nim ujęte powinny obejmować kontynuację rozpoczętych w poprzednich latach działań w zakresie zmierzającym do ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłowo – gazowych, termomodernizacji budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, modernizacji i rozbudowy sieci drogowej, zmniejszenia energochłonności oświetlenia ulicznego oraz innych obszarów funkcjonowania gminy. Właściwie opracowany PGN pozwoli podnieść szanse Gminy Stawiski i jej Mieszkańców na uzyskanie dofinansowań ze środków krajowych oraz unijnych, w tym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.
W związku z powyższym proszę Państwa o wypełnienie załączonej ankiety, niezależnie od chęci uczestnictwa w programach. Uzyskane dane pozwolą jak najszerzej poznać i zdiagnozować potrzeby i możliwości Gminy w zakresie modernizacji źródeł ciepła, energii elektrycznej oraz termomodernizacji budynków.
Wszystkie informacje odnośnie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z wzorem ankiet są dostępne na stronie www.stawiski.pl.
W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Wykonawcą – Promyk Consulto, ul. Akacjowa 24, 16-075 Zawady, Paweł Pogorzelski – 888050176; pawelzawady@wp.pl
Ankiety można wypełniać w wersji papierowej – wypełnione ankiety należy przekazywać do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Stawiskach, Plac Wolności 13/15 do dn. 30 VIII 2015 r.
Dziękujemy za współpracę!

BURMISTRZ STAWISK
Krzysztof Rafałowski

Załączniki

 1. Ankieta dla mieszkańca
 2. Ankieta dla przedsiębiorcy
2015-08-21 14:09 Opublikował: Cezary Nerkowski

Copyright © 2009-2018 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Stawiskach jest: Burmistrz Stawisk, ul. Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski.
 2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych: Urząd Miejski w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski lub za pomocą adresu: iod@stawiski.pl.
 3. Administrator danych osobowych - Burmistrz Stawisk - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

  1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Miejskim w Stawiskach;
  2. realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Stawiski;
  3. na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miejskim w Stawiskach przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Stawisk.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych,
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. prawo do przenoszenia danych,
  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

  Zakres przysługujących praw zależy jednak od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych oraz sposobów ich gromadzenia.

 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny i przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 11. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie będą profilowane.