Parafia Stawiski

Avatar główny

Wyniki zapytania ofertowego na usługę edukacyjną z dnia 31.10.2013r.

polegającą na przygotowaniu i przeprowadzeniu zajęć dodatkowych w ramach projektu "Idziemy po rozwój" realizowanego ze środków POKL

Gmina Stawiski, w związku z przeprowadzonym postępowaniem ofertowym nr ORG.042.1.2013 z dnia 31.10.2013r. dotyczącym zakupu usługi edukacyjnej polegającej na przygotowaniu i zorganizowaniu zajęć dodatkowych w związku z realizacją przez szkoły podstawowe z terenu Gminy Stawiski projektu pn. „Idziemy po rozwój” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, dokonała wyboru najkorzystniejszych ofert.

Wyłoniono Wykonawców poszczególnych części zamówienia - do pobrania poniżej.

Załączniki

  1. Wyniki zapytania ofertowego z dn. 31.10.2013r.
2013-11-07 11:30 Opublikował: Iwona Niedźwiedzka

Copyright © 2009 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed