Parafia Stawiski

Avatar główny

Dodatkowe zajęcia dla uczniów z terenu Gminy Stawiski

W szkołach na terenie gminy Stawiski realizowane są projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych:

Projekt „Idziemy po rozwój” – skierowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Stawiski. Celem głównym projektu jest zaspokojenie potrzeb edukacyjnych i wyrównywanie szans przez indywidualizację procesu kształcenia. Docelowo wsparciem objętych zostanie 135 dzieci ze szkół: SP Stawiski i SP Poryte.

  • Czas realizacji projektu: do 30.06.2014r.
  • Wartość: 103.877,00 zł.
  • Główne zadania: zajęcia dodatkowe w SP Stawiski oraz SP Poryte wraz z ich filiami – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, rozwijające zainteresowania oraz logopedyczne; doposażenie bazy dydaktycznej szkół w pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy, RTV oraz meble.

Projekt „Moje Perspektywy” – skierowany jest do uczniów klas I-III Gimnazjum w Stawiskach oraz klas IV-VI SP w Stawiskach. Celem głównym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ze szkół biorących udział w projekcie. Docelowo wsparciem objętych zostanie 385 uczniów.

  • Czas realizacji projektu: do 30.06.2015r.
  • Wartość: 530.222,84 zł.
  • Główne zadania: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w Gimnazjum i SP, zajęcia przygotowujące uczniów SP do sprawdzianu szóstoklasisty, zajęcia rozwijające uzdolnienia oraz socjoterapeutyczne w Gimnazjum, doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów klas III Gimnazjum; zakup sprzętu oraz pomocy dydaktycznych.

Szczegółowe informacje na temat powyższych projektów, zasad w nich uczestnictwa można uzyskać w sekretariatach szkół bądź w Urzędzie Miejskim w Stawiskach p. nr 10.

2013-11-06 15:42 Opublikował: Jarosław Laskowski

Copyright © 2009 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed