Parafia Stawiski

Avatar główny

Akademia Kompetencji w SP Poryte

28 maja br. w Białymstoku miało miejsce podpisanie umowy na realizację projektu pn. „Akademia Kompetencji w Szkole Podstawowej w Porytem”. Umowę z przedstawicielami Zarządu Województwa Podlaskiego, Wicemarszałkami Maciejem Żywno i Anną Naszkiewicz, podpisał Burmistrz Stawisk Krzysztof Rafałowski oraz Skarbnik Gminy Stawiski Iwona Ofman.

 

Projekt jest realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Stawiski. Zakłada przeprowadzenie dla uczniów SP Poryte dodatkowych zajęć dydaktyczno – wyrównawczych oraz rozwijających warsztaty doradztwa zawodowego. Przewiduje również wyposażenie szkoły w sprzęt TIK oraz inne pomoce dydaktyczne. W ramach projektu odbędą się również wyjazdy edukacyjne, m. in. do teatru, Centrum Mikołaja Kopernika w Warszawie.

Koszt całkowity projektu wynosi 107 141, 87 zł, z czego dofinansowanie obejmuje kwotę 99 991,87zł.

Dofinansowanie zostało pozyskane z Lokalnej Grupy Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”.

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IX. Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

2018-06-13 14:34 Opublikował: Jarosław Laskowski

Copyright © 2009-2018 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed