Parafia Stawiski

Avatar główny

Cykl spotkań profilaktycznych

Cykl spotkań profilaktycznych
„BYĆ SOBĄ, TO ŻYĆ WOLNYM”

Całkiem niedawno temu, w GOK’u w Stawiskach odbył się koncert profilaktyki uzależnień „BYĆ SOBĄ, TO ŻYĆ WOLNYM”, będący początkiem cyklu spotkań o tematyce profilaktycznej. Pan Sławek Pyrko – muzyk-amator związany od wielu lat ze sceną bluesową, animator życia kulturalnego oraz działacz społeczny poruszył w swoim autorskim programie problemy związane z zażywaniem narkotyków, wzrostem agresji wśród młodzieży i dorosłych oraz przemocą. Swoje doświadczenia i obserwacje przedstawił w prosty sposób, językiem dostosowanym do odbiorcy poprzez luźną dyskusję wspomaganą akompaniamentem gitary i harmonijki. Więcej na temat pana Sławka oraz jego pracy znaleźć można na stronie www.slawekpyrko.pl

Kolejnym spotkaniem, ze wspomnianego wcześniej cyklu, była prezentacja w formie pokazu multimedialnego pt.: „SZANUJ ZDROWIE – RATUJ ŻYCIE”, połączona z pokazem udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Rzecz działa się w środę 24 marca w Gimnazjum im. A.Mickiewicza w Stawiskach. Młodzież obejrzała szereg filmów propagujących życie wolne od uzależnień oraz pokazujących konsekwencje niewinnych, wydawałoby się, sytuacji z życia codziennego, które mogą skończyć się tragedią. Miała również okazję na własnej skórze zapoznać się z zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Sam pokaz przygotowany był bardzo profesjonalnie, a przyjemna, obrazowa i łatwa do przyswojenia forma przekazu potęgowała zainteresowanie młodzieży. Celem prezentacji było zademonstrowanie młodym ludziom czym tak naprawdę jest uzależnienie i jakie mogą być jego skutki oraz praktyczne zastosowania dla procedur udzielania pierwszej pomocy.

Zdjęcia z obu spotkań zobaczyć można w fotogalerii.

2010-03-26 15:07 Opublikował: Jarosław Laskowski
Autor treści: Jarek Laskowski

Copyright © 2009-2018 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Stawiskach jest: Burmistrz Stawisk, ul. Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski.
 2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych: Urząd Miejski w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski lub za pomocą adresu: iod@stawiski.pl.
 3. Administrator danych osobowych - Burmistrz Stawisk - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

  1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Miejskim w Stawiskach;
  2. realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Stawiski;
  3. na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miejskim w Stawiskach przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Stawisk.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych,
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. prawo do przenoszenia danych,
  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

  Zakres przysługujących praw zależy jednak od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych oraz sposobów ich gromadzenia.

 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny i przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 11. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie będą profilowane.