Parafia Stawiski

Avatar główny

Zawody sportowo-pożarnicze 2017 – relacja

2 lipca na Stadionie Miejskim w Stawiskach odbyły się zawody sportowo - pożarnicze jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy Stawiski. Współorganizatorem był także samorząd z Małego Płocka, toteż w szranki stanęły również drużyny z tamtejszej gminy.

Na kolejnych, corocznie organizowanych zawodach obecny był Burmistrz Stawisk Krzysztof Rafałowski - Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej RP w Stawiskach, Wójt Gminy Mały Płock Józef Dymerski – Prezes Zarządu Gminnego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej RP w Małym Płocku oraz Sekretarz Gminy Stawiski Agnieszka Rutkowska – Sekretarz Wojewódzkiego Oddziału Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Wśród zaproszonych gości byli m.in. Przewodniczący Rady Powiatu Kolneńskiego Andrzej Mieczkowski, p.o. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie brygadier Paweł Pupek.

Bohaterami tegorocznych zmagań byli strażacy ochotnicy z gminy Stawiski:

● OSP Dzierzbia,
● OSP Karwowo,
● OSP Michny – Tafiły,
● OSP Poryte,
● OSP KSRG Stawiski,
● OSP Wysokie Małe

oraz gminy Mały Płock:

● OSP KSRG Mały Płock,
● OSP KSRG Kąty,
● OSP Chludnie – Włodki,

Zawodnicy rywalizowali w dwóch konkurencjach. Mieli za zadanie pokonać w jak najkrótszym czasie sztafetę pożarniczą 7x50m z przeszkodami oraz wykonać ćwiczenie bojowe, które, poprzez podanie 2 prądów wody ze stanowisk gaśniczych, zakończyło się obróceniem tarczy prądem wody oraz przewróceniem pachołków.

Po ciężkiej walce i wielu emocjach, w wyjątkowo niesprzyjającej aurze, zwycięska okazała się drużyna OSP KSRG Stawiski, która po pierwszej konkurencji zajmowała drugie miejsce. II miejsce zajęli strażacy z OSP Dzierzbia, III – OSP Poryte, IV – OSP Wysokie Małe, V – OSP Karwowo, VI – Michny – Tafiły. Wśród przyjezdnych drużyn I miejsce wywalczyła jednostka OSP KSRG Mały Płock, II – OSP Chludnie-Włodki, III – OSP KSRG Kąty.

Nad prawidłowym przebiegiem rozgrywek czuwała komisja sędziowska na czele z mł. bryg. Tomaszem Sielawa.

>>> Fotogaleria <<<

2017-07-03 13:31 Opublikował: Jarosław Laskowski
Autor treści: Bagiński Łukasz

Copyright © 2009-2018 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Stawiskach jest: Burmistrz Stawisk, ul. Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski.
 2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych: Urząd Miejski w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski lub za pomocą adresu: iod@stawiski.pl.
 3. Administrator danych osobowych - Burmistrz Stawisk - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

  1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Miejskim w Stawiskach;
  2. realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Stawiski;
  3. na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miejskim w Stawiskach przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Stawisk.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych,
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. prawo do przenoszenia danych,
  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

  Zakres przysługujących praw zależy jednak od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych oraz sposobów ich gromadzenia.

 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny i przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 11. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie będą profilowane.