Parafia Stawiski

Avatar główny

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie

KOMUNIKAT
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W KOLNIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny informuje, iż w Dzienniku Ustaw z dnia 24 stycznia 2017r. poz. 149 ukazało się Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 03.01.2017r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 25.08.2006r o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Znowelizowana ustawa wprowadza zmiany między innymi dotyczące Rolniczego handlu detalicznego

Rolniczy handel detaliczny - w rozumieniu art. 3 ust. 7 rozporządzenia (WE) nr 178/2002, polegająca na zbywaniu konsumentowi finalnemu, o którym mowa w art. 3 ust. 18 ww. rozporządzenia nr 178/2002, żywności pochodzącej w całości lub części z własnej uprawy, hodowli lub chowu podmiotu działającego na tynku spożywczym.

Konsument finalny - oznacza ostatecznego konsumenta środka spożywczego, który nie wykorzystuje żywności w ramach działalności przedsiębiorstwa sektora żywnościowego.

W/w ustawa wprowadziła dla podmiotów prowadzących rolniczy handel detaliczny żywności pochodzenia roślinnego, jedynie obowiązek rejestracji we właściwym organie Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Ponadto PPIS w Kolnie przypomina, że podmioty prowadzące działalność w ramach produkcji podstawowej i dostaw bezpośrednich produktów pochodzenia roślinnego mają również obowiązek rejestracji przedmiotowej działalności w organie PIS, są zobowiązane do złożenia stosownego wniosku o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów PIS. Powyższe wnioski powinny być składane w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 4,18-500 Kolno.

W/w wniosek składa się w terminie co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W KOLNIE

lek. med. Urszula Teresa Gołębiewska
SPECJALISTA EPIDEMIOLOGII
SPECJALISTA ZDROWIA PUBLICZNEGO

2017-05-09 15:39 Opublikował: Jarosław Laskowski

Copyright © 2009-2018 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Stawiskach jest: Burmistrz Stawisk, ul. Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski.
 2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych: Urząd Miejski w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski lub za pomocą adresu: iod@stawiski.pl.
 3. Administrator danych osobowych - Burmistrz Stawisk - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

  1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Miejskim w Stawiskach;
  2. realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Stawiski;
  3. na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miejskim w Stawiskach przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Stawisk.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych,
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. prawo do przenoszenia danych,
  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

  Zakres przysługujących praw zależy jednak od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych oraz sposobów ich gromadzenia.

 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny i przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 11. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie będą profilowane.